สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การเพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงาน

  หัวข้อ
รายละเอียด
วันที่

 

แสดงรายละเอียดงาน ปฏิทิน

ปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวข้อ วันที่
รับสมัครนักศึกษารอบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 ออกเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พ.ย.2556 และนำเข้ารายชื่อผู้สมัครที่สมัคผ่านระบบออนไลน์ พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 2013/11/18
ตรวจสอบผู้สมัครในระบบพร้อมพิมพ์รายชื่อเสนออธิการลงนาม และติดประกาศ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปมหาวิทยาลัย 2013/11/27
รับผลสอบสัมภาษณ์จากทุกคณะเพื่อนำมาปรับสถานะในระบบ พร้อมพิมพ์รายชื่อจากระบบเสนออธิการบดีลงนาม และติดประกาศพร้อมประชาสัมพันธ์ผลสอบผ่านเว็ปมหาวิทยาลัย 2013/12/6
เปิดระบบลงทะเบียนผ่านออนไลค์ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 ทำการลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน และให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่มีปัญหาการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 -13 ธ.ค. 2556 2013/12/9
คอยให้บริการตอบข้อซักถามสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด 2013/12/14
ซ่อมแซม/ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล วันที่ 1- 31 มค. 57 2014/1/1
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2556 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 19-31 มค 57 2014/1/1
ออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต่างๆ 2014/1/1
การถอนโดยได้รับอักษร W (ไม่คืนเงิน) 18พ.ย.56-26ม.ค 57 2014/1/1
จัดทำสถิติจำนวน น.ศ. 2/2556 2-17 มค 57 กิตตินี และทีมงาน 2014/1/2
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (รอบรับตรง) 4 พื้นที่ วันที่ 2- 10 มกราคม 2557 2014/1/2
จัดทำสถิติจำนวน น.ศ. 2/2556 2-17 มค 57 กิตตินี และทีมงาน 2014/1/3
--ปรับปรุงแผนผังอาคารสำนักงานใหม่ สวท. 6-10 ม.ค. 57 2014/1/6
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการ 1/2556 (เพิ่มเติม) และล้างเงินยืมโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 วันที่ 19-31 มค. 57 2014/1/6
ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 2 ม.ค.-28 ก.พ 57 2014/1/6
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 2014/1/6
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/1/6
--ปรับปรุงแผนผังอาคารสำนักงานใหม่ สวท. 6-10 ม.ค. 57 (ต่อ) 2014/1/7
ล้างเงินยืมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19-31 มค. 57 2014/1/7
--ปรับปรุงแผนผังอาคารสำนักงานใหม่ สวท.(ต่อ2) 2014/1/8
ออกเลขที่ใบรับรองสภาให้ทั้ง 4 พื้นที่ และจัดทำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (เพิ่มเติม) วันที่ 19-31 มค. 57 2014/1/8
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (เพิ่มเติม) วันที่ 28 มกราคม 2557 วันที่ 19-31 มค. 57 2014/1/8
ปรับปรุงแผนผังอาคารสำนักงานใหม่ สวท. วันที่ 6-10 มค 57 2014/1/9
--ปรับปรุงแผนผังอาคารสำนักงานใหม่ สวท.(ต่อ3) 2014/1/10
วันสุดท้ายของการส่งวาระเสนอเข้าสภาวิชาการ ในครั้งที่ 2/2557 ประชุมวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 2014/1/10
รายงานการควบคุมภายในฝ่ายบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 13-24 มค 57 2014/1/13
รายงานประจำปี สวท. วันที่ 13-31 มค 57 2014/1/13
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล น.ศ. ภาคการศึกษา 2/2556 วันที่ 20-31 มต 57 2014/1/20
รับรายชื่อผู้สมัครสอบรอบสอบตรงประจำปีการศึกษา 2557 จากธนาคาร เพื่อนำรายชื่อผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยเข้าในระบบรับสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเพื่อดำเนินการส่งบัตรฯ ทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครก่อนวันสอบตรง ตั้งแต่่วันที่ 21 - 24 มกราคม 2557 2014/1/21
เปิดระบบให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 1 ม.ค.-23 ก.พ.57 2014/1/27
รับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 2014/1/27
ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ (รอบสอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบเข้าระบบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 2014/1/27
ซ่อมแซม/ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล (ประจำเดือนกุมภาพัน) 2014/2/3
ปรับแก้ไขเอกสารการล้างเงินยืมของโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เดือน กพ. 2014/2/3
กำหนดปฏิทินการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยฯ 2014/2/3
13.30 น.ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/2/3
สรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 เดือน กพ. 2014/2/4
-ทำแผนการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/2/5
วันสอบปลายภาค 2/2556 24 ก.พ-2 มี.ค.57 2014/2/5
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้ง 2 โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 2014/2/6
-กรอก/ประสานการจัดทำข้อมูลในฐานข้อมูล น.ศ. 10-28 กพ. 57 2014/2/10
เตรียมความพร้อมการประมวลผลสอบรอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 2014/2/11
- วันสุดท้ายของการส่่งวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ประชุมในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 2014/2/14
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและพิมพ์รายชื่อออกจากระบบรับสมัครเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม พร้อมติดประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปมหาวิทยาลัย 2014/2/17
ทำข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี 2014/2/24
นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนปี พ.ศ.2557 ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 2014/3/3
ซ่อมแซม/ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล (ประจำเดือนมีนาคม) 2014/3/3
เตรียมขอข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ 2/2556 ทั้ง 4 พื้นที่ 2014/3/3
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 1 สนง.อธิการบดี 2014/3/3
FTES 2/2556; คู่มือ น.ศ. 2557 (มอบเพิ่มฯ); รายงานประจำปี สวท. 3-28 กพ. 57 2014/3/4
เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เช่น การจองสถานที่ในวันฝึกซ้อมรวมฯ 2014/3/4
ปรับแก้ไขเอกสารการล้างเงินยืมของโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทาน ครั้งที่ 2 2014/3/7
ส่งปฏิทินการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ให้ทะเบียนแต่ละพื้นที่ / คณะ และวิทยาลัยฯ 2014/3/7
ลงทะเบียนเรียนผ่าน Onlie ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 (ชำระเงินผ่านธนาคาร) 10-16 มี.ค.57 2014/3/10
เปิดให้บริการกับนักศึกษาเพื่อดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2556) ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.57 ถึง 16 มี.ค.57 2014/3/10
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ มวกเหล็กรีสอร์ท ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 2014/3/12
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2014/3/13
อนุมัติผลการศึกษา 2/2556 งานฝ่ายทะเบียน วันที่ 14 มี.ค. 2557 2014/3/14
ประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556 14 มี.ค.57 2014/3/14
เปิดให้บริการกับนักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.57 ถึง 23 มี.ค.57 2014/3/16
เปิดภาคเรียน 3/2556 วันที่ 17 มี.ค. 2557 2014/3/17
เพิ่ม-ถอนรายวิชาเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท เพิ่ม - เพิ่มรายวิชาข้ามคณะ ถอนรายวิชา ได้รับเงินคืนครึ่งหนี่ง รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 17-23 มี.ค.57 2014/3/17
ตัดนักศึกษาจบในระบบสำเร็จการศึกษา ของภาคการศึกษาที่ 2/2556 รอบที่ 1 14 มี.ค. - 31 เม.ษ 57 2014/3/18
วันที่เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า (50-500 บาท) 17-30 มี.ค.57 2014/3/18
ดำเนินการพิมพ์หน้าซองใส่กระดาษคำตอบ ซองใส่ข้อสอบ นับกระดาษคำตอบเพื่อนำใส่ในซองให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้สมัคร รันเลขบนกระดาษข้อสอบพร้อมนับจำนวนใส่ในซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกลงกล่องเพื่อส่งมอบให้ทุกพื้นที่นำไปดำเนินการสอบ เริ่มบรรจุตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2557 2014/3/18
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) ชุดสอง เพิ่มเตอม 2014/3/21
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning)” ระหว่างวันที่ ๒4 – 25 มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องคเชนทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 2014/3/24
นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนในระบบได้จากระบบงานทะเบียน 2014/3/24
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning)” ระหว่างวันที่ ๒4 – 25 มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องคเชนทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 2014/3/25
ออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง ภาคการศึกษาที่ 2/2556 14 มี.ค. - 31 เม.ษ 2014/3/25
สรุปงาน ต.ค.2556-มี.ค.2557 28 มี.ค. 57 2014/3/28
เริ่มวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 2014/3/31
พิจารณาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ 2014/4/1
--ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล 2014/4/1
ช่วงระยะเวลาบำรุงรักษาตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 57 – 30 มิ.ย. 57 ตรวจสอบระบบใน วันที่ 27 พ.ค. 57 โดยคุณสันติภูมิ ลาจันทะ 2014/4/1
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2556 เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/4/1
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2014/4/1
ดำเนินการตรวจเช็คระบบ 2014/4/1
จัดทำ ออกแบบ คู่มือ น.ศ. 2557 1 เม.ย. 30 57 2014/4/2
ช่วงระยะเวลาบำรุงรักษาตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 57 – 30 มิ.ย. 57 ตรวจสอบระบบใน วันที่ 27 พ.ค. 57 2014/4/2
ออกเลขที่ใบรับรองสภาให้ทั้ง 4 พื้นที่ และจัดทำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ประจำพื้นที่ศาลายา) 2014/4/2
คู่มือ น.ศ. 2557 (มอบเพิ่มฯ); รายงานประจำปี สวท. (มอบเพิ่มฯ) 2014/4/3
ทำหนังสือขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบพิเศษ) ไปยังทะเบียนแต่ละพื้นที่ 2014/4/3
วันที่ 4 เมษายน 2557 2014/4/4
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/4/4
ช่วงวันสอบกลางภาค 8 เม.ย. 2557 ถึง 16 เม.ย. 2557 2014/4/8
จัดพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี 2557 วันที่ 8-11 เม.ย. 2557 2014/4/8
เปิดให้บริการกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 สามารถดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) พร้อมกับดำเนินการยื่นคำร้องขอแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 เม.ย.57 เป็นต้นไป 2014/4/9
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันที่ 22 เมษายน 2557 2014/4/10
เตรียมหาสถานที่จัดงานรับปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมรวม 2014/4/14
รายงานประจำปี 2557 วันที่ 15-30 เมษา 2557 2014/4/15
เริ่มการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 3/2556 17 เม.ย. 2557 0:00 น. 10 พ.ค. 2557 2014/4/17
ร่วมบรรจุข้อสอบ 2557 วันที่ 17-18 เม.ย 2557 2014/4/17
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบพิเศษ) วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557 2014/4/18
คณะกรรมการร่วมตรวจข้อสอบเข้า ปี 2557 วันที่ 21-30 เม.ย. 2557 2014/4/21
การสอยคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 21-22 เมษายน 2557 2014/4/21
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการกลาง รับ-ส่งข้อสอบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษข้อสอบ ตัวกระดาษคำถามหลังจากคณะกรรมการคุมสอบส่งคืนให้หลังสอบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 2014/4/21
นักศึกษาใหม่ พ.ศ.2557 รอบโควตาและนักศึกษาตกค้าง 2014/4/22
--จัดทำสถิติการรับ น.ศ. 2557 (22-30) 2014/4/22
จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และภาคการศึกษาที่ 2/2556 2014/4/22
การสอยคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 21-22 เมษายน 2557 2014/4/22
เปิดให้บริการกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 สามารถดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) พร้อมกับดำเนินการยื่นคำร้องขอแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 เม.ย.57 เป็นต้นไป 2014/4/23
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล ประชุมสภาวิชาการเดือนเมษายน 2557 2014/5/1
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/5/5
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/5/6
นำคะแนนผู้สมัครสอบทั้ง 4 พื้นที่เข้าประชุมพิจารณาผลเพื่อนำมาประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 2014/5/6
เตรียมการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2557 ให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทราบ 2014/5/7
นำรายชื่อหลังจากประชุมพิจารณาผลมาปรับสถานะเพื่อรอประกาศผล 2014/5/7
ขอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/5/9
สิ้นสุดการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 3/2556 17 เม.ย. 2557 ถึง 10 พ.ค. 2557 2014/5/10
ช่วงวันสอบปลายภาค วันที่ 12 พ.ค. 2557 ถึง 19 พ.ค. 2557 2014/5/12
ออกเลขที่ใบรับรองสภาให้ทั้ง 4 พื้นที่ และจัดทำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบพิเศษ) (ประจำพื้นที่ศาลายา) 2014/5/12
พิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม พร้อมประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ มหาวิทยาลัย 2014/5/12
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/5/16
11 2014/5/17
ส่งรายงานการประชุมสรุปผลการการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 2014/5/21
รับผลสอบสัมภาษณ์จากทุกคณะ ทุกพื้นที่ตังแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อนำมาปรับสถานะในระบบ พร้อมพิมพ์รายชื่อออกจากระบบเพื่อเสนออธิการบดีลงนามประกาศ และติดประชาสัมธ์ พร้อมขึ้นหน้าเว็บมหาวิทยาลัย 2014/5/23
ดำเนินการส่งผลการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะเข้าสู่ระบบงานทะเบียนเพื่อประกาศผลการศึกษาให้กับนักศึกษาทราบ 2014/5/26
เปิดระบบลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลค์ พร้อมให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557 2014/5/26
ตรวจสอบระบบใน วันที่ 27 พ.ค. 57 2014/5/27
ประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 27 พ.ค. 57 2014/5/27
ตัดนักศึกษาจบในระบบสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 รอบที่ 1 (27 พ.ค. - 30 มิ.ย 57) 2014/5/27
เปิดบัญชีธนาคาร นศ รอบรับตรง 2557 ห้องประชุมคชาธาร เสาร์ที่ 31 พ.๕. 57 08.30-16.30 น. 2014/5/31
นักศึกษาใหม่รายงานตัว ตรวจโรค พร้อมเปิดบัญชีเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ทางฝ่ายทะเบียนคอยให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา 2014/5/31
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน มิย 2557 2014/6/2
สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครแต่ละแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2557 พร้อมสอบสัมภาษณ์ (คณะ/วิทยาลัยดำเนินการ) เลยในวันเวลาดังกล่าว 2014/6/2
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/6/2
ตัดนักศึกษาจบในระบบสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 รอบที่ 2 (3 - 30 มิ.ย. 57) 2014/6/2
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/6/2
ออกเลขที่ใบรับรองสภาให้ทั้ง 4 พื้นที่ และจัดทำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) (ประจำพื้นที่ศาลายา) 2014/6/3
จัดทำสถิติการรับ น.ศ. 2557 พร้อมเชื่อมโยงและวิเคราะห์ เดือน มิ.ย. 2014/6/4
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 เพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/6/4
ขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 ไปยังทะเบียนแต่ละพื้นที่ 2014/6/6
สถิติการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ผู้เข้าใหม่ น.ศ. ผู้สำเร็จการศึกษา และอาจารย์) ส่ง สกศ. 2-30 มิ.ย. 57 2014/6/9
คณะ/วิทยาลัยส่งผลสอบคัดเลือกที่ฝ่ายทะเบียน สวท. เพื่อดำเนินการปรับสถานะในระบบ 2014/6/9
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) วันที่ 24 มิถุนายน 2557 2014/6/11
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมทำโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและโครงการเตรียมความพร้อมฯ 2014/6/11
พิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บมหาวิทยาลัย 2014/6/11
จัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/6/12
นักศึกษาใหม่รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียน เปิดบัญชีเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ในวันเดียวกันให้เรียบร้อย 2014/6/13
ประกาศผลโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาใหม่ 2557 รอบ โควตา + นักศึกษาตกค้าง (16 มิ.ย. 57) 2014/6/16
ออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 (27-30 มิ.ย. 57) 2014/6/24
ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 ให้งานบัณฑิตเพื่อเสนอรายชื่อเข้าสภา 2014/6/30
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน ก.ค.2557 2014/7/1
สถิติส่งจังหวัดนครปฐม (สนง.สถิติ; จำนวนอาจารย์ น.ศ. บัณฑิต), สถิติประกอบรายงานประจำปีส่ง กนผ., ข้อมูล 3 ฐาน 2014/7/1
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 เพื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/7/1
ขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 (เพิ่มเติม) ไปยังทะเบียนแต่ละพื้นที่ 2014/7/2
ออกเลขที่ใบรับรองสภาให้ทั้ง 4 พื้นที่ และจัดทำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 (ประจำพื้นที่ศาลายา) 2014/7/7
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/7/7
สอบสัมภาษณ์ สกอ 57 2014/7/7
ดำเนินการจัดทำโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้ง 2 โครงการ 2014/7/15
ประกาศผู้ผ่านรอบสกอ 57 2014/7/15
จัดเตรียมระบบประมวลผลการสอบเทียบโอนนอกระบบ 2557 วันที่ 15-19 สิงหาคม 2557 2014/7/16
เปิดระบบน.ศ. แกไขประวัติ 57 2014/7/16
16-20/07/2557 1) ลงทะเบียน 2) ชำระเงินผ่านธนาคาร 3) แก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา 2014/7/16
16-20/07/2557 1) ลงทะเบียน 2) ชำระเงินผ่านธนาคาร 3) แก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา 2014/7/20
นักศึกษารอบคะแนน Admission ลงทะเบียนเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ปี พ.ศ.2557 2014/7/21
**รายงานตัวรอบ สกอ 57 2014/7/21
รายงานตัวรอบ สกอ. ปี 57 2014/7/21
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/7/23
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 วันที่ 22 กรฏฎาคม 2557 2014/7/28
จัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/7/29
จัดทำคำสั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/7/30
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน ส.ค.2557 2014/8/1
สถิติประกอบรายงานประจำปีส่ง กนผ., ข้อมูล 3 ฐาน วันที่ 1 -29 สิงหาคม 2014/8/4
เสนอรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าประชุมมหาวิทยาลัยฯ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/8/4
ออกเลขที่ใบรับรองสภาให้ทั้ง 4 พื้นที่ และจัดทำใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556(เพิ่มเติม) (ประจำพื้นที่ศาลายา) 2014/8/4
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/8/4
ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2556 2014/8/7
เปิดให้บริการกับนักศึกษาเพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ภาคาการศึกษาที่ 1/2557 ผ่านระบบ ONLINE (โดยชำระผ่านธนาคาร) ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.57 ถึง 24 ส.ค. 57 2014/8/11
โครงการอ3D Laser Cutter เพื่อสร้างงานผลิตภัณฑ์ 2014/8/14
สิ้นสุดการเรียนเพิ่มพูนความรู็ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ พ.ศ.2557 และนักศึกษาตกค้าง 2014/8/15
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 2014/8/18
ตรวจปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 (18-29 สิงหาคม) 2014/8/18
เปิดให้บริการกับนักศึกษาเพื่อดำเนินการ เพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.57 ถึง 31 ส.ค. 57 2014/8/18
อนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 (เพิ่มเติม) และอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม วันที่ 26 สิงหาคม 2557 2014/8/20
ปรับแผนผัง-แผนที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 25-29 สค. 57 2014/8/25
เริ่มดำเนินการเก็บเงินค่าปรับสำหรับการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เริ่มดำเนินการปรับตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.57 ถึง 7 ก.ย. 57 2014/8/25
จัดทำประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม เพื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯลงนามประกาศรายนามทั้งหมด 2014/8/27
จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร ภาคการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 2014/8/29
นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนยื่นคำร้องเทียบโอนนอกระบบและตามอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ พร้อมชำระค่า ธรรมเนียม 1,000บาท การเทียบโอนที่กองคลัง 2014/9/1
สถิติประกอบรายงานประจำปี ส่ง กนผ. 1-12 ก.ย. 57 2014/9/1
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน ส.ค.2557 2014/9/1
ตรวจสอบใบปริญญาบัตรก่อนเสนอลงนาม 2014/9/1
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/9/1
เปิดให้บริการกับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยืนเอกสารแบบคำขอถอนรายวิชา โดยถอนรายวิชาเป็น (ติด W) ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.57 ถึง 9 พ.ย. 57 2014/9/1
จัดทำประกาศการแต่งกายของมหาบัณฑิต และบัณฑิต เพื่อเสนอต่ออธิการบดีลงนามประกาศฯ กันยายน 2557 2014/9/2
นำเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาแยกเป็นคณะ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่บัณฑิตควรทราบให้ตามที่อยู่ในเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2014/9/3
สถิติส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 15-30 ก.ย. 57 2014/9/15
จัดเตรียมการประมวลผลสอบเทียบโอนนอกระบบ 2557 15-19 ก.ย. 57 2014/9/15
สถิติส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 วันที่ 15-30 กันยายน 2557 2014/9/17
-สัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2014/9/29
จัดประชุมความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2556 เดือนกันยายน 2557 2014/9/30
สถิติส่งศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน จ.ราชบุรี 1-24 ตุลาคม 2557 2014/10/1
scan รูป น.ศ. ใหม่ 2557 เข้าระบบงานทะเบียน, ปรับแผนผัง-แผนที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-31 ต.ค 57 2014/10/1
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน ต.ค. 2557 2014/10/1
-แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าปกปริญญาบัตร และจัดเรียงตามลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 2556 (ตค 57 ) 2014/10/2
13.30 น.ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/10/6
ประมวลผลการสอบเทียบโอนนอกระบบ 2557 6-24 ตุลาคม 2557 2014/10/7
เตรียมงานในวันฝึกซ้อมย่อย และวันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/10/7
จัดเรียงรายชื่อผู้สำเร็จการตามลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยแยกเป็นคณะ ปี 2556 เดือนตุลาคม 2557 2014/10/8
จัดประชุมความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3/2556 2014/10/13
ประชุม VN +จัดทำรายงานการประชุม, เข้าปกปริญญาบัตร 2556 วันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 2014/10/27
จัดส่งรายงานการประชุมความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2556 ให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 2014/10/30
ขนย้ายใบปริญญาบัตรไว้ด้านหลังหอประชุม มทร.ธัญบุรี 2556 2014/10/31
เป้าหมาย น.ศ. รับใหม่ ทั้งหมด สำเร็จการศึกษา 2557 - 2562 ส่ง กนผ. เพื่อจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ พ.ศ.2559 (3-28 พ.ย. 2557) 2014/11/3
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน พ.ย. 2557 2014/11/3
เตรียมงานในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2/2556 เช่น การจัดตารางขึ้นรถ การจัดตารางห้องพักคณะกรรมการ จัดเตรียมอุปกรณ์ คำกราบบังคมทูล ฯลฯ 2014/11/3
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/11/3
FTES 1/2557, scan รูป น.ศ. ใหม่ 2557 เข้าระบบงานทะเบียน, ร่วมจัดทำระเบียบการสอบคัดเลือก น.ศ. ป.ตรี 2558 3-28 พ.ย. 57 2014/11/4
เปิดให้บริการกับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นเอกสารแบบคำขอถอนรายวิชา โดยไดรับอักษร เป็น (ติด F ) หรือ (ติด U ) ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.57 ถึง 5 ธ.ค. 57 2014/11/10
ขอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ไปยังทะเบียนแต่ละพื้นที่ 2014/11/12
รวบรวบข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานพิธีพะราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2014/11/26
ล้างเงินยืมโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 และล้างเงินยืมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธี 2014/11/28
ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ภายใน สวท., บัตร น.ศ., ดูแล/แก้ไขปัญหาระบบทะเบียน, บริการสถิติและข้อมูล เดือน ธ.ย. 2557 2014/12/1
เป้าหมาย น.ศ. รับใหม่ ทั้งหมด สำเร็จการศึกษา 2557 - 2562 ส่ง กนผ. เพื่อจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2559 วันที่ 1-19 ธ.ค. 57 2014/12/1
-ออกเอกสารผู้สำเร็จการศึกษา กรณีเอกสารสูญหาย 2014/12/1
13.30 น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.อธิการบดี 2014/12/1
FTES 1/2557, scan รูป น.ศ. ใหม่ 2557 เข้าระบบงานทะเบียน วันที่ 1-30 ธ.ค. 2557 2014/12/2
ทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานพิธีพะราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 2014/12/5
2014/12/15
2014/12/15
ล้างเงินยืมโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 และล้างเงินยืมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทานฯ 2014/12/23
เก็บเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 2014/12/24
เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เข้าวาระสภาวิชาการ (พร้อมทำรูปเล่มประกอบ) 2014/12/25
ดำเนินการส่งผลการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะเข้าสู่ระบบงานทะเบียนเพื่อประกาศผลการศึกษาให้กับนักศึกษาทราบ ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 2014/12/26
เปิดให้บริการกับนักศึกษาและสามารถเข้าไปดูผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในระบบงานทะเบียน 2014/12/29
ตรวจวิชั่นเน็ต - sddsd 2015/1/4
ลงทะเบียน 2/57 5-18 มค 58 2015/1/5
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/58 เวลา 13.30 น. 2015/1/5
*ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ 15.00 น. 2015/1/5
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 – วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 2015/1/5
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/1/5
อนุมัติผลการศึกษา 1/2557 2015/1/6
ประกาศผลการศึกษา 1/2557 2015/1/7
สอบตรง 1/58 19-27 มค 58 2015/1/19
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 – วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 2015/1/19
สอบตรง 1/58 (19-27 มค 58) 2015/1/27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 1/58 2015/1/30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 2015/1/30
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/2/2
ดำเนินการบรรจุข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง) 1.พิมพ์ใบปะหน้าซองกระดาษคำตอบและหน้าซองบรรจุข้อสอบ 2.พิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ข้อสอบข้อเขียนทั้ง 4 พื้นที่ 3.ปะหน้าซองกระดาษคำตอบและหน้าซองบรรจุข้อสอบ 4.นับกระดาษคำตอบเพื่อรอบรรจุลงซองกระดาษคำตอบ 5.บรรจุกระดาษคำตอบใส่ซองกระดาษคำตอบ 6.ตรวจรับข้อสอบจากฝ่ายผลิตข้อสอบ 7.นำข้อสอบมารันนำเบอร์ตามจำนวนห้องสอบ 8.บรรจุข้อสอบใส่ซองบรรจุข้อสอบ 9.แพ็คลงกล่องตามรายวิชาแยกตามพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที 2015/2/2
อบรมการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 9-10 กพ. 58 2015/2/9
อบรมการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 9-10 กพ. 58 2015/2/10
ตามมติการประชุม สวท. 1/25558 2015/2/11
file ข้อมูลการผลิตบัณฑิต 2553 - 2565 (สกอ.) เข้าใหม่ ทั้งหมด สำเร็จ 15 รายการ 2015/2/12
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามและประเมินผลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กำหนดตรวจติดตามครั้งที่2-รอบ12เดือน ภายในเดือนมีนาคม-เมษายน2558) ประชุม จ.16ก.พ.2558 ณ ห้องคเชนทร์ เอกสารที่ต้องเตรียม 1.แบบ RMUTR-ERM4 2.แบบ RMUTR-ERM5 2015/2/16
เพื่อทราบหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ &เสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (หนังสือ กบบ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0582.05/339 9ก.พ.2558) พฤ.19 - ศ.20 ก.พ. 2558 ณ บึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี (เดินทาง07.00น. พฤ19) 2015/2/19
คุณกฤตินี, คุณเมธังกร 2015/2/20
ดำเนินการบรรจุข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง) 1.พิมพ์ใบปะหน้าซองกระดาษคำตอบและหน้าซองบรรจุข้อสอบ 2.พิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ข้อสอบข้อเขียนทั้ง 4 พื้นที่ 3.ปะหน้าซองกระดาษคำตอบและหน้าซองบรรจุข้อสอบ 4.นับกระดาษคำตอบเพื่อรอบรรจุลงซองกระดาษคำตอบ 5.บรรจุกระดาษคำตอบใส่ซองกระดาษคำตอบ 6.ตรวจรับข้อสอบจากฝ่ายผลิตข้อสอบ 7.นำข้อสอบมารันนำเบอร์ตามจำนวนห้องสอบ 8.บรรจุข้อสอบใส่ซองบรรจุข้อสอบ 9.แพ็คลงกล่องตามรายวิชาแยกตามพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที 2015/2/20
สอบคัดเลือกรอบสอบตรง (1/58) 2015/2/28
สอบคัดเลือกรอบสอบตรง (1-58) 2015/3/1
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 2015/3/2
ประชุมผู้บริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/3/2
ผอ.สวท.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลรัตนโกสินทร์ 2015/3/3
ผอ.สวท. เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องหัสดิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2015/3/3
ผอ.สวท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/3/6
ประกาศผลสอบข้อเขียน 1/58 2015/3/17
- ประกาศผลสอบข้อเขียน ** วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 2015/3/17
ผอ.สวท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2015/3/18
ศธ 0582.18/247 18มี.ค.2558 เรียน คณบดี/ผอ.วล. เรื่อง รายงานข้อมูลจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2558 (+รายงานตัวโควตา วิเคราะห์เกิน/ขาด) 2015/3/18
วันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ผอ. สวท เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2015/3/20
ส่งข้อมูลการผลิตกำลังคนรายสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา (ตามหนังสือ สำนักนโยบายและอผนการอุดมศึกษา สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503 (5)/ว 1084 3ธ.ค.2557) ประกอบด้วยจำนวนนักศึกษา เข้าใหม่ ทั้งหมด สำเร็จ ปีการศึกษา 2553-2565 15รายการ ยัง manpower@mua.go.th ศ20/03/2558 2015/3/20
สอบสัมภาษณ์ 1/58 2015/3/21
ในระหว่างวันที่ 21- 22 มี.ค.58 มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง 2015/3/21
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 1/58 2015/3/27
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 1/58 2015/3/27
ผอ.สวท เข้าร่วประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2 เวลา 13.30 น. ณ ห้องหัสดิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินท 2015/3/27
14.00 น. ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สวท. ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 สวท. 2015/3/30
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ เพื่อกำหนดภาระหน้าที่รายบุคคล+คุณกฤตินี ผอ.สวท. ประธาน เวลา13.00-14.15น. ห้อง ผอ.สวท. 2015/3/30
คุณเมธังกร-หน.กลุ่มงานพัฒนา&ส่งเสริมงานวิชาการ มอบหมายให้ตรวจหน้าที่&ความรับผิดชอบของบุคลากร(1.คุณกฤตินี 2.คุณกุลปวีณ์ 3.คุณวิลาวรรณ 4.คุณภวรี 5.คุณสมชาติ)มอบเวลา11.30น. เสร็จ14.30น. 2015/4/1
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 1/58 2015/4/2
รายงานตัวและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 1/58 2015/4/3
เปิดบัญชี 1/58 2015/4/3
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/4/7
- 15.30 น. ประชุมผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/4/7
ด่วนที่สุด ศธ 0582.18/349 21เมย58 เรื่อง รายงานข้อมูลการรับ น.ศ. ระดับ ป.ตรี (ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และสมัครรอบเพิ่มเติม) 2015/4/21
ศธ 0582.18/358 23เมย58 เรื่อง รายงานการรับ น.ศ. ระดับป.ตรี (ประเภทโควตา ประเภทรับตรง &ผ่านการคัดเลือกรอบเพิ่มเติม) 2015/4/23
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/5/4
รายงานข้อมูลการมารายงานตัวนักศึกษาระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2558 (ถึงรับตรงเพิ่มเติม) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กับ คณะ/วล. (ป.ตรี) ศธ 0582.18/434 15 พ.ค.2558 2015/5/15
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สวท. โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมฯ 2015/5/22
รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (สมัครประเภทรับตรง รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 + แผน(โควตา, รับตรง) มารายงานตัว(โควตา, รับตรง, รับตรง รอบเพิ่มเติม) ยังคณะ/วล.(ป.ตรี) ศธ 0582.18/454 25พ.ค.2558 2015/5/25
เรื่อง ส่งข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 (ส่ง ผวจ. นฐ) ศธ 0582.18/2071 26พ.ค.2558 2015/5/26
กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ สวท. มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดส่ง file แผนงาน (ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สวท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อ อ.๒๖พ.ค.๒๕๕๘) ยัง busaba2514@gmail.com, sphan3000@gmail.com, tiewtoy@yahoo.com เมื่อ 27/5/2558 10.29 2015/5/27
ประชุมคณะกรรมการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 2015/5/27
เรื่อง รายงานข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (ส่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ศธ 0582.18/470 28พ.ค.2558 ครั้งก่อน ณ จ.25พ.ค.2558 ยอดสมัคร(จากระบบ)149 ครั้งนี้ ณ อ.26พ.ค.2558 ยอดสมัคร(จากคุณสิริลักษณ์-หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สวท. มทร.รัตนโกสินทร์)146 2015/5/28
เรื่อง รายงานการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับไว้ประเภทรับตรง รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ศธ 0582.18/473 29พ.ค.2558 (ส่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 2015/5/29
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/6/2
รายงานรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาใน มทร.รัตนโกสินทร์ (10 ลำดับแรก; ปีการศึกษา 2555 - 2558) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศธ 0582.18/492 3มิ.ย.2558 2015/6/3
ประชุมสภาวิชาการ เลื่อนจาก 2 มิ.ย. 2558 2015/6/9
ประชุมผู้บริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 2015/6/9
นำข้อมูลเข้าใหม่2557 (=มารายงานตัว) ขึ้น http://www.sphan.org/kit/index.php เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยใช้ประกอบการจัดทำ SAR ตามคำขอของ จนท.วศส. +e-mail candyann.ann@gmail.com (+ สมัคร-รับไว้ พร้อมแผน จำแนกประเภทการรับ) 2015/6/10
ส่ง SAR 2555-7 เสนอ ผอ. สวท. เพื่อ สำนักงานประกันคุณภาพ ตามหนังสือ (สปค.) ศธ 0582.07/222 3มิ.ย.2558 เรื่อง ขอข้อมูลกลางประกอบการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557 นำ SAR 2556-7 ขึ้น http://www.sphan.org/kit/index.php (SAR2555มีขึ้นไว้ก่อนแล้ว) 2015/6/11
ส่งคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ บส 23/2558 16มิ.ย.2558 sphan3000@gmail.com, busaba2514@gmail.com 2, 17/6/2558 2015/6/16
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์อัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พฤ.18-ศ.19 มิ.ย. 2558 ห้องประชุม 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จัดโดย กบบ. 2015/6/18
ผู้เข้าร่วม1.ผอ.สวท.(ดร.อนันต์) 2.เลขาฯ(คุณพรรษนันท์) 3.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ(คุณเมธังกร) 4.หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล(คุณสิริลักษณ์) และ5.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ(คุณกฤตินี) วิทยยากร สกอ. 1.นายโอภาส เขียววิชัย 2.น.ส.จุฑาพร เทพพัตรา 3.นางสมอัปสร ปิ่นสุข 2015/6/19
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สวท. ครั้งที่ 5/2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 สำนักส่งเสริมฯ 2015/6/29
กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศได้ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงปม. พ.ศ. 2559 - 2562 (ข้อ 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 และ 3.6) ตามหนังสือ กบบ. ที่ ศธ 0582.05/1759 23มิ.ย.2558 busaba2514@gmail.com; bow_ka333@hotmail.com; sphan3000@gmail.com; tiewtoy@yahoo.com 3/7/2558 2015/7/3
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/7/6
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา&เกียรตินิยมปีการศึกษา 2554 - 2556 http://www.sphan.org/kit/detail.php?id=280 2015/7/7
ที่ ศธ 0582.18/3068 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2558 เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2557, นักศึกษาทุกชั้นปี 2558; ประมาณการ ณ ปัจจุบัน) lm_rbr@doe.go.th ; lm_rbr@live.com 27/8/2558 2015/7/29
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/8/3
ด่วนที่สุด ศธ 0582.18/711 7ส.ค.2558 เรื่อง ส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้า ทั้งหมด และสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2557 เรียน ผอ.กบบ. เพื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าทำให้สถาบันอุดมศึกษาเจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์หรือไม่ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี กำหนดส่ง 13ส.ค.2558 ส่ง 6ส.ค.2558 2015/8/7
เปิดภาคเรียน 1/58 2015/8/17
ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (ส่งทั้งกลุ่มงาน ผ่าน สนง.ผอ.) ข้อ 1.2 เหตุผลความจำเป็นของการกำหนดตำแหน่งระดับ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ในหน่วยงาน ข้อ 1.5 ภาระงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งที่จะกำหนดระดับ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 ปี +ส่งผ่าน e-mail: bow_ka333@hotmail.com ตามหนังสือ กบบ. ที่ ศธ 0582.05/1988 16ก.ค.2558 2015/8/19
นักศึกษาหลักสูตรเที่ยบโอน ปีการศึกษา 2558 พื้นที่ศาลายา สามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนในระบบ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ /ภาคสมทบ) 2. สาขาวิชาการตลาด 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หลักสูตรบัญชีบัญฑิต 2015/8/24
(กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ แจ้งยัง ผอ.สวท. เพื่อมอบผู้รับผิดชอบ) บส26/2558 24ส.ค.2558 จัดซื้อเก้าอี้ 4, ปรับปรุงโต๊ะทำงาน2, แทงจำหน่าย printer 1 2015/8/25
ข้อมูลช่วง 1ต.ค.2557-30ก.ย.2558(ให้ส่ง ปชส. ภายใน4ก.ย.2558) 1.จำนวนน.ศ.1/2557 2.จำนวนน.ศ.2/2557 3.ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 4.ข้อมูลภาพรวม utharat2527@gmail.com, kanbuncha@hotmail.com 2015/8/27
ศธ 0582.18/798 28ส.ค.2558 ส่งมอบยัง สวส. (ส่งเอกสารเป็นทางการ ได้ส่งเครื่องเมื่อ อ.25ส.ค.2558) 2015/8/27
เข้าร่วมโครงการ“ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา” ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ รับฟัง ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยาการในการบรรยาย 2015/8/31
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ (พฤ.)3 - (ส.)5 กันยายน 2558 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย กบบ. ผู้เข้าร่วม สวท. 1.ผอ. 2.เลขาฯ 3.คุณกฤตินี 2015/9/3
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/9/7
รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนกลาง ระบบรับสมัคร ระบบชำระเงินออนไลน์ ระบบประเมินอาจารย์ ระหว่างวันที่ 1ต.ค.2557 - 30ก.ย.2558 ประชุมร่วมระหว่าง สวท., บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด, สวส. เมื่อ พ.2ก.ย.2558 เวลา10.30น. บส 28/2558 7ก.ย.2558 2015/9/7
ส่งการวิเคราะห์ค่างานของกลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ สวท. มทร.รัตนโกสินทร์ ยัง bow_ka333@hotmail.com (e-mail ของบุคลากร สวท.) 2015/9/17
สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อรายงานประจำปี 2558 ของ สวท. ส่ง patt_rsu@hotmail.com 2015/9/21
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/10/5
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (บุคลากรสายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2558 (1ต.ต.2557 - 30กันยายน2558) 2015/10/13
ส่งแบบสำรวจคุณลัษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (Training 1) ช่วง พ.ค.-ก.ย. 2558 เพื่อส่ง กบบ. (สั่ง ศ.16/10/2558 16.00น.) bow_ka333@hotmail.com 2015/10/19
เข้าร่วมรับฟังโปรแกรมการนำเสนองาน ณ สำนักงาน ผอ.สวท. เวลา11.00-12.45น. ผู้เข้าร่วม: ผู้แทนบริษัท3คน, สวท. (ผอ., รองฯฝ่ายวิชาการ, รองฯฝ่ายทะเบียนและประมวลผล, คุณเมธังกร, คุณกฤตินี, คุณภัทรพงษ์ &คุณฐิติ) 2015/10/22
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/11/2
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ห้องคชาธาร ผู้แทน สวท.: คุณกฤตินี, คุณสมชาติ 2015/11/18
ศธ 0582.18/1102 23พ.ย.2558 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรจาก สกอ. วศ.ม. พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สกอ. ขอให้แสดงการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน และให้พิจารณาทบทวนจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาไตรภาค เมื่อแก้ไขเรียบร้อยขอให้นำเสนอต่อสภาวิชาการโดยด่วน 2015/11/23
ประชุมคกก.กำกับมตฐ.การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ห้องหัสดิน 9-12น. กฤตินีได้รับสั่งการด้วยวาจาจาก ผอ.สวท.(ดร.อนันต์ เตียวต๋อย) และรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ(ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี) ให้เข้าร่วม บันทึก และตรวจรายงานการประชุม 2015/11/23
ประชุมโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2559 10-11.45น. ห้องประชุม1 conference หนังสือเชิญ ศธ 0582.18/1022 4พ.ย.2558 (หนังสือเชิญที่กฤตินีได้รับ) 2015/11/26
คุมสอบเทียบโอนรายวิชา soc2002 ให้นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอนรายวิชา 19ฅน ห้อง10301 วศส.ศย. ชั้น3 วิชาเดิมที่อจ.สุรชัยคุม ผอ.สั่งการกฤตินีด้วยวาจา 2015/11/26
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2015/12/1
ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ทาง busaba2514@gmail.com, sphan3000@gmail.com + เอกสารให้รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ(ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี) 2015/12/1
ศธ 0582.18/1146 1ธ.ค.2558 เรื่องแจ้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ยัง คณะ-วล. ทั้ง9) เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย: 1. ตารางสรุปการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) จำนวน 4หน้า 2. การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 2หน้า 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จำนวน 12 หน้า 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จำนวน 10 หน้า (หน้า 2 – 11) 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จำนวน 6 หน้า 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จำนวน 9 หน้า 2015/12/1
ส่ง เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จาก สกอ. สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย ศธ 0505(3)/ว 11พย2558 หนังสือ สวท. ที่ศธ 0582.18/1089 18พ.ย.2558 2015/12/18
ร่วมโครงการสัมมนาจัดทำคู่มือตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ กนผ. จัด ห้องคชาธาร 2015/12/19
ฝว 3/2558 ลงวันที่ 21ธ.ค.2558 เรื่อง เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบฯ หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจข้อสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. แบบปรนัยในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2015/12/21
ศธ 0582.18/1246 29ธ.ค.2558 เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เรียน ผอ.กนผ. 2015/12/29
ฝว 4/2558 30ธ.ค.2558 เรื่อง ส่งมอบงาน Rotate งานระหว่าง นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ตามคำสั่ง สวท. ที่ 020/2556 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างาน สั่ง ณ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และคำสั่ง สวท. ที่ 012/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สั่ง ณ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555) นายเมธังกร สุธีวร (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ) 2015/12/29
สวท. จัดโครงการอบรมมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ อา.10-จ.11ม.ค.2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท ดอนตูม นฐ (วันที่1) 2016/1/10
สวท. จัดโครงการอบรมมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ อา.10-จ.11ม.ค.2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท ดอนตูม นฐ (วันที่2) 2016/1/11
ศธ 0582.18/047 13ม.ค.2559 เรื่อง ทดลองใช้งาน มคอ.3 online เรียน (คณะ-พื้นที่ในสังกัด) 2016/1/13
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 พฤ.14ม.ค.2559 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย(ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) ประธานการประชุม ผู้เข้าประชุม: ผู้ทรงคุณวุฒิ2(รศ.ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ, รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข), วพส., วนก., ศป. ผู้จัด: สวท. (ผอ., นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์, นางสาวกุลปวีณ์ สมานทอง, นางสาววิลาวรรณ พิชัย, นางสาวสุรีวัลย์ เงินพูลทรัพย์) ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา: 1.แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สำหรับคณะกรรมการ/วิทยาลัย &สวท. 2.ขอบเขต(ร่าง)คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ 3.(ร่าง)ข้อบังคับ ม. 4.แนวทางการเขียนบทคัดย่อ 5.รายนามผู้ขอสำเร็จการศึกษา วนก. (รป.ด.: นายมโนชัย สุดจิตร, นายสมาศ เลิศลักษณ์อรรยา; รป.ม.: นางสาวทิพวัลย์ แก้วกระจ่าง) 2016/1/14
สวท. จัดบูธ ปชส.งาน "เปิดเรือนเยือน RMUTR" ณ หอประชุมบัวสวรรค์ จ.18-อ.19 ม.ค.2559 มีรางวัลเป็นเสื้อยืด รุ่น limited edition ผลิตโดย สวท. แจกให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม (เช่น ตอบคำถาม, แสดงละคร; วันที่1) 2016/1/18
สวท. จัดบูธ ปชส.งาน "เปิดเรือนเยือน RMUTR" ณ หอประชุมบัวสวรรค์ จ.18-อ.19 ม.ค.2559 มีรางวัลเป็นเสื้อยืด รุ่น limited edition ผลิตโดย สวท. แจกให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม (เช่น ตอบคำถาม, แสดงละคร; วันที่2) 2016/1/19
จัดทำ+ส่งสรุปโครงการอบรมมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ อา.10-จ.11ม.ค.2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท ดอนตูม นฐ e-mail: bow_ka333@hotmail.com; sphan3000@gmail.com; tiewtoy@yahoo.com 21/1/2559 13.59 Line: RMUTR_REG 1.56pm 2016/1/21
ศึกษาร่าง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... (จำนวน34หน้า) เพื่อตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ที่ ส.ก.อ. สำรวจผ่าน ก.บ.บ. 2016/1/27
ส่งตรวจปริญญาบัตรตามหนังสือ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ ทบ. 003/2559 วันที่ 5ม.ค.2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ ตรวจสอบใบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมแสดงข้อคิดเห็น&ส่งรายการตรวจปริญญาบัตร สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ข้อคิดเห็น (ส่วนเสริมนอกเหนือจากการทำทะเบียนคุมปริญญาบัตร) 1.ควรมีการจัดเรียงปริญญาบัตรทั้งภายในและระหว่างกล่อง (3กล่อง มี54ซอง) 2.ยศ/ตำแหน่งที่นำหน้าชื่อจะวรรคหรือไม่ ควรปฏิบัติให้เหมือนกัน 2016/2/2
ฝว 2/2559 วันที่ 2ก.พ.2559 เรื่อง ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ (จัดทำเป็นเล่ม จำนวน26หน้า) 2016/2/2
ศธ 0582.18/166 12ก.พ.2559 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ด่วนที่สุด ศธ 0582.18/167 12ก.พ.2559 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมและสำรวจความคิดเห็น (เอกสารที่ส่งเกี่ยวกับ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.) 1.รายงานการประชุม 2.(ร่าง) ข้อบังคับฯ 3.(ร่าง) ประกาศฯ 4.แบบรับฟังความคิดเห็น 2016/2/12
ด่วนที่สุด ศธ0582.18/212 26ก.พ.2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)" เรียน บธ., ศป., วศส. จัด อ.8มี.ค.2559 ห้องประชุม จำรัสฉาะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 มจธ. 2016/2/26
ฝว 7/2559 1มี.ค.2559 เรื่อง สรุปแบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เสนอ ผอ.สวท. พร้อมสรุปการตอบกลับของคณะ/วล. 2016/3/1
ศธ 0582.18/227 2 มี.ค. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับ & (ร่าง) ประกาศ เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เรียน ผอ.สำนักงานนิติการ ส่งไฟล์ (ร่าง) ที่ yui.2524@hotmail.com 3/2/2559 9.14 2016/3/2
พ. 2 มี.ค. 2559 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ผอ.สวท. หนังสือเชิญ ศธ 0582.18/226 1 มี.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน&การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ้างอิง คำสั่ง สวท. ที่ 002/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน&การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สั่ง ณ 18 ก.พ. 2559 มอบหมายงาน: กลุ่มงานพัฒนา&ส่งเสริมงานวิชาการ - การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร (ดำเนินการต่อเนื่อง) กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล - การป้องกันการแก้ไขผลการศึกษาในระบบงานทะเบียน ฝ่ายบริหาร - (ความเสี่ยง)บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์ 2016/3/2
ศธ 0582.18/240 3 มี.ค. 2559 เรื่อง ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) ตามหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506(2)/ว177 10ก.พ.2559 เรื่อง ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) โดย สำนักมาตรฐาน&คุณภาพอุดมศึกษา โทรศัพท์0 2610 5382 โทรสาร0 2534 5530 2016/3/3
ศธ 0582.18/252 8มี.ค.2559 เรื่อง ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับ & (ร่าง) ประกาศ เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เรียน ผอ.สำนักงานนิติการ (เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา) สรุปการดำเนินงาน 1.สกอ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ เมื่อ 8 ตุลาคม 2558 2.มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สั่ง ณ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (คำสั่งที่ 1009/2558) 3.มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 (ผู้มาประชุม 14 ท่าน ไม่มา 5 ท่าน) มติที่ประชุม -เห็นชอบสัดส่วนภาระงาน –จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 4.มหาวิทยาลัย โดย สวท. จัดโครงการอบรมมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศ 5.มหาวิทยาลัย โดย สวท. จัดประชุมกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มติที่ประชุม มอบ สวท. ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศ 6.สวท. สำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศ ตามหนังสือ สวท. ด่วนที่สุด ทื่ ศธ 0582.18/167 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมและสำรวจความคิดเห็น 7.สวท. ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศ ให้สำนักงานนิติการตรวจสอบ ตามหนังสือ สวท. ที่ ศธ 0582.18/227 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศ เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ส่งไฟล์ยัง E-mail (Supreme.a@gmail.com และ yui.2524@hotmail.com) 2016/3/8
สวท. (คุณกฤตินี &คุณบุษบา) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผน&จัดทำงบประมาณประจำปี อ.8 - พ.9 มี.ค. 2559 โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย กนผ. 2016/3/8
(รายละเอียดตาม อ.8มี.ค.2559) 2016/3/9
ฝว 10/2559 11มี.ค.2559 เรื่อง ส่งประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานพัฒนา&ส่งเสริมงานวิชาการนำความเสี่ยงเดิม (ความเสี่ยงประจำปี งปม.2558) มาดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ (9ขั้นตอน; ขั้นตอนที่ 10 เป็นส่วนของ สวท.) เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 จัดทำ KEY PROCESS ขั้นตอนที่ 3 จัดทำวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที่ 4 จัดทำความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนที่ 5 สรุปขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนที่ 6 นำเกณฑ์มาตรฐาน โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ มาวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ สรุปผล การประเมินปัจจัยเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนที่ 8 ประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละประเด็น ขั้นตอนที่ 9 จัดทำ ERM1 – ERM 9) ทั้งนี้ ได้จัดส่งไฟล์ยัง busaba2514@gmail.com, sphan3000@gmail.com, tiewtoy@yahoo.com 12.31 11/3/2559 2016/3/11
สวท. ประชุมร่วมกับ VN (บริษัทที่ดูแลระบบทะเบียนกลางของม.) เวลา10.00น. ณ สนง. ผอ.สวท. เพื่อพิจารณาระบบ MIS TQF 2016/3/22
สวท. (คุณกฤตินี, คุณศักดิ์ชัย & คุณศกุนตลา) เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ&ความรู้อาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่าง พฤ.24 - ส.26 มี.ค. 2559 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จัดโดยศูนย์ภาษา&อาเซียนศึกษา 2016/3/24
วันที่2 2016/3/25
วันที่3 2016/3/26
หนังสือ สวท. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/332 29 มี.ค. 2559 เรื่อง ส่งการตรวจสอบเล่มร่างหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ครั้งนี้เป็นการตรวจครั้งที่ 2 สวท.ได้มอบตัวอย่าง (ให้ จนท.คณะ) 1.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร 2.ภาคผนวก ก และ ข 2016/3/28
สวท. ร่วมให้ข้อมูลในการตรวจประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน) ช่วงบ่าย ฝ่ายทะเบียน (อาจารย์กาญบัญชา, คุณพัฒน์นรี) &ฝ่ายบริหารข้อมูลและสารสนเทศ (คุณเมธังกร) ฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สัมพันธุ์, คุณกฤตินี, คุณสมชาติ) ฝ่ายบริหาร (คุณบุษบา) 2016/3/29
ศธ 0582.18/340 29 มี.ค. 2559 เรื่อง ส่งเรื่องการรับรองคุณวุฒิ&การกำหนดอัตราเงินเดือน 2016/3/29
ไปรับรางวัล ขรก.พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ผู้รับร่วมของม. คือ นายวิเชียร โสภา (จักรวรรดิฯ) ตามหนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/137 25มีค2559 เรื่อง งานวันขรก.พลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 อ้างอิงหนังสือคกก.ข้าราชการพลเรือน สนง. ก.พ. ที่ นร 1019/84(กองกิจการพิเศษลง 1019/88) 11มีค2559 เรื่อง งานวันขรก.พลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559 (621ฅน) 2016/4/1
ศธ 0582.18/409 8เม.ย.2559 เรื่อง แจ้งการใช้ระบบ TQF ส่ง คณะ/วิทยาลัย ทุกพื้นที่ รวมถึงคณะศิลปศาสตร์ทุกพื้นที่ 2016/4/8
ศธ 0582.18/414 11เม.ย.2559 เรื่อง ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ประกาศ เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการหลังเสนอสภาวิชาการ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ (ร่าง) ที่ส่ง - (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... - (ร่าง) ประกาศบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ +ส่งผ่าน E-mail: Supreme.a@gmail.com และ yui.2524@hotmail.com 11เม.ย.2559 11:54 2016/4/11
ศธ 0582.18/420 12เม.ย.2559 เรื่อง ส่งเล่มหลักสูตร วศ.ม. (พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไข เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อ้างอิงหนังสือ: -วพส. ศธ 0582.37/0181 31มี.ค.2559 เรื่อง ขอส่งเล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) -สวท. (ฝ่ายบริหาร) ศธ 0582.18/418 11เม.ย.2559 เรื่อง ขอส่งเล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สิ่งที่ส่ง: 1.เล่มหลักสูตร1เล่ม 2.หนังสือ สวท. (ฝ่ายบริหาร) 2016/4/12
กลั่นกรองหลักสูตร วนก.2(รป.ด., บธ.ด.) วศส.2(วศ.ม., วศ.บ. วิศวกรรมโยธา), อท.1 มติ: เห็นชอบ โดยให้แก้ไข &เสนอสภาวิชาการต่อไป ส่งรายงานการประชุม Line RMUTR_REG 15.54; kulpawee@gmail.com 15.53+เอกสาร, pawaree_s@hotmail.com 16.31 2016/4/18
สวท.มีหนังสือ ศธ 0582.18/427 19เม.ย.2559 เรื่อง แจ้งข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี เรียน คณะ(ส่วนกลาง&พื้นที่)/วิทยาลัย (รวม12แห่ง) อ้างอิง หนังสือ สกอ. ศธ 0508/ว 411 31มี.ค.2559 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม และขอความร่วมมือนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการ 2016/4/19
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/490 2 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เรียน หัวหน้าสำนักงานสภา ม. ตามที่ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) นั้น ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอรายงานการประชุมข้างต้นเพื่อจัดส่งแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ของทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการกรอุดมศึกษาต่อไป 2016/5/2
ศธ 0582.18/1591 27 เม.ย. 2559 เรื่อง เสนอพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาเอก (มคอ.6) 2. สำเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 ชุด 3. สำเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 ชุด 4. เอกสารเล่มหลักสูตร จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จำนวน 1 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอส่งหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเหตุ: ส่งช้า เนื่องจากอธิการบดีมิได้ลงนามใน มคอ.6 ขั้นตอน: ทำจริง8เล่ม -> ประทับตราที่ปกเล่มหลักสูตร ณ สภาม. -> ประทับตราม. มุมขวาล่าง (กรณีเป็นแนวนอน ต้องประทับตราตามแนวของหน้านั้นๆ) ใน มคอ.6 ทุกหน้า ภายหลังอธิการบดีลงนาม 2016/5/10
ศธ 0582.18/525 11 พ.ค. 2559 เรื่อง ส่งรายละเอียดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียน ผอ.กนผ. อ้างถึง: หนังสือ กนผ. ที่ ศธ 0582.04/190 21 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอรายละเอียดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี งปม. พ.ศ.2560 2016/5/11
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/529 12 พ.ค. 2559 เรื่อง เชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม TQF เรียน คณบดี/ผอ.วิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TQF ในส่วน มคอ.3, มคอ.5 และ มคอ.7 ให้แก่คณะ/วิทยาลัย พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และพื้นที่เพาะช่าง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) อาคาร 108 ปี ชั้น 5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยเพาะช่าง เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และขอแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการอบรม ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย 1. คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2. รองคณบดี/รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 3. หัวหน้าสาขาวิชา 4. ผู้รับผิดชอบ มคอ.7 5. ผู้แทนสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน สิ่งที่ต้องเตรียม 1. computer notebook 2. files มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือแจ้งผ่าน E-mail: sphan3000@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 2016/5/12
ด่วน ที่ ศธ 0582.18/535 13 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เรียน รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม TQF ในส่วน มคอ.3, มคอ.5 และ มคอ.7 ให้แก่คณะ/วิทยาลัย พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และพื้นที่เพาะช่าง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) อาคาร 108 ปี ชั้น 5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ดังกล่าว โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ 80 คน 2016/5/13
ศธ 0582.18/536 13 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการที่จัดให้นักศึกษา เรียน คณบดี/ผอ.วิทยาลัย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความอนุเคราะห์สรุปข้อมูลโครงการที่จัดให้นักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการในด้านคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และรับผิดชอบสังคม ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัยส่งข้อมูลดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ เป็นต้น) ยังคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2016/5/13
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/565 19 พ.ค. 2559 เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบให้อยู่ในการเรียนการสอนฯ" เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, รองอธิการนักศึกษา , คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ้างถึง: หนังสือเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่ พสท.ยส.166/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบให้อยู่ใน การเรียนการสอน และแกนนำนิสิตนักศึกษาต่อต้านยาสูบ ของมหาวิทยาลัย” กำหนดจัด: 20 – 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ กำหนดตอบแบบตอบรับยังเครือข่ายฯ: 23 พ.ค. 2559 2016/5/18
ด่วนที่สุด ศธ 0582.18/572 19 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลหลักสูตรร่วมและข้อมูลการจัดการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2558 สำเนาเรียน คณะ/วล. &ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา 2016/5/19
ด่วนที่สุด ศธ0582.18/1989 27พ.ค.2559 เรื่อง ส่งข้อมูลหลักสูตรร่วมและข้อมูลการจัดการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2558 อ้างถึง หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0507(2)/ว 38 ลงวันที่ 10พ.ค.2559 ข้อมูลที่ส่งมี บธ. (ร่วมกับ Tianjin U.) & ศป. (เป็นโครงการ) ส่งไฟล์ที่: nuttinee.ohec@gmail.com 31พ.ค.2559 2016/5/25
ด่วนที่สุด ศธ 0582.18/596 27พ.ค.2559 เรื่อง ส่งทบทวนหลักสูตร วศ.ม. (พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ: ตัวเล่มที่สภาม.คืนอยู่ทีี่งานสภาวิชาการๆ ส่งให้เพียงสำเนา 2016/5/27
สวท. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. พ.1มิ.ย.2559 ผู้เข้าร่วม: 1.ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี 2.น.ส.กฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ 3.นายสมชาติ ดาวลอย 4.น.ส.สุรีวัลย์ เงินพูลทรัพย์ 5.น.ส.กุลปวีณ์ สมานทอง 6.น.ส.วิชชุดา เทพเดชา 2016/6/1
ฝว18/2559 10มิ.ย.2559 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เรียน ผอ.สวท. มอบฝ่ายวิชาการแจ้งทุกคนในฝ่ายวิชาการทราบ 2016/6/10
ด่วนที่สุด ศธ 0582.18/2560 21มิ.ย.2559 เรื่อง เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปะ เรียน ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 5819/ 76 / 2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 2016/6/20
ศธ 0582.18/721 28มิ.ย.2559 เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม (สนง.ป้องกัน&บรรเทาสาธารณภัย) นฐ 0021.2/ ว 9946 13มิ.ย.2559 เรื่อง การป้องกัน&ลดความเสี่ยงอัตรายต่อการบิน&อากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน &การจุดบั้งไฟ (เพื่อขอความร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม) 2016/6/28
ศธ 0582.18/722 28มิ.ย.2559 เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ้างถึง หนังสือ (ประทับตรา) สกอ. ศธ 0501(1)/ว 800 16มิ.ย.2559 (เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป) 2016/6/28
ที่ ศธ 0582.18/732 1ก.ค.2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร สวท. (ทาง www.sphan.org/reg) เรียน คณะ ใหญ่/พื้นที่ รวมศิลปศาสตร์พื้นที่ 2016/7/1
ศธ 0582.18/734 1ก.ค.2559 เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ้างอิง: หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(4)/ว 821 21มิ.ย.2559 เรื่อง รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 (ของ สนง. ก.พ.) โดย สำนักส่งเสริม&พัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทร. 0 2610 5299 โทรสาร 0 2354 5541 จำนวนหน้าเอกสารที่ส่ง: 17หน้า (9ชุด) 2016/7/1
ศธ 0506(2)/2532 (หนังสือประทับตรา สกอ.) ลงวันที่ 29ก.ค.2559 1.การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วศ.ม.(พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ฉ.ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ พื้นที่ศาลายา 2..การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปร.ด.(พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ฉ.ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ พื้นที่ศาลายา สกอ. ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห้นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อ15ก.ค.2559 การปรับปรุงทั้ง วศ.ม. & ปร.ด. -อาจารย์ประจำหลักสูตร รายที่ 1 (ผศ.ดร.วิทยา พวงสมบัติ) ลาออกจากราชการ เปลี่ยนเป็น รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ -อาจารย์ประจำหลักสูตร รายที่ 3 (ผศ.ดร.กนกอร หัสโรค์) เปลี่ยนชื่อ เป็น ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ ทำใบปะหน้าแยก 1.หนังสือภายในเสนอสภาวิชาการ 2.หนังสือประทับตราส่ง วพส. ศธ 0582.18/3661 6ก.ย.2559 2016/9/6
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปะ (โครงการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น มทร.รัตนโกสินทร์ดำเนินการในฐานะสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) จัดโดย มทร.รัตนโกสินทร์ (สวท.+ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม) ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 2016/9/21
ศธ 0582.18/1164 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2559 เรื่อง ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารการเรียนรู้วิชาวัยใส ใจสะอาด เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น (เอกสารอย่างละ 1 เล่ม) มอบคุณวรสันต์ รวงผึ้ง ผู้ดูแลหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ จัดเก็บ รวบรวม &ดำเนินการต่อไป 2016/10/6
ร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "บทบาทของ STEM กับอาชีวะไทยใน 60 นาที" จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง & สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ (WORLDDIDAC Association) สถานที่: สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) วันที่: พุธ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้เข้าร่วม: นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ สวท. มทร.รัตนโกสินทร์ 2017/3/22
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ-ประธานการประชุม) ประสานงานเชิญประชุมเตรียมงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง โดยมี สวท. (ดร.อนันต์ เตียวต๋อย-ผอ., ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี-รองผอ.ฝว. &นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์-บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ) เป็นฝ่ายประสานงานเตรียมการประชุม โดยเชิญ -บธ. (ผศ.รุจี พาสุกรี-คณบดี, ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์-รองคณบดีประจำพื้นที่ศาลายา) -ศป. (ไม่เข้า) -วศส. (อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ, อาจารย์(ช)สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีก1ท่าน) -ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม (ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร-ผอ.) (รวมผู้เข้าประชุม 9 ฅน) สถานที่: สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วัน-เวลา: จ. 27 มี.ค. 2560 ; 11.00 - 13.00 น. มติ: -กำหนดประชุมคณะทำงาน พ. 5 เม.ย. 2560 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 -กำหนดประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย อ. 18 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 2017/3/27
สวท.ร่วมออกบูธงาน OPEN HOUSE เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร&การรับนักศึกษา โดยมี ร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ระหว่าง จ. 27 - อ. 28 มี.ค. 2560 2017/3/27
OPEN HOUSE วันที่สอง (วันสุดท้าย) 2017/3/28
หนังสือ สวท.: ศธ 0582.18/343 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2560 เรื่อง แจ้งเรื่องการตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรซ้ำซ้อน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ 2017/3/31
สวท. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นพี่เลี้ยง พ. 5 เม.ย. พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคเชนทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) หมายเหตุ: ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ จ. 27 มี.ค. 2560 สรุปประเด็น: 1. กำหนดให้ คณะ/วิทยาลัย จัดทำหัวข้อโครงการ/กิจกรรม ตามแบบที่ สวท. กำหนด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการ (การกำหนด โครงการ/กิจกรรม ต้องเหมาะสมกับโรงเรียน&นักเรียน) ส่ง สวท. ภายใน อ. 11 เม.ย. 2560 2. ขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย แจ้งบุคลากรในสังกัด เพื่อเชิญชวนบุคคลที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นวิทยากร 2017/4/5
นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ สวท. ในนามผู้แทน ผอ.สวท. เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรม&ความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย: สำนักงานประกันคุณภาพ (หนังสือ สปค. ด่วน ที่ ศธ 0582.07/165 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2560) สถานที่: ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) วัน-เวลา: ศ. 7 เม.ย. พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. 2017/4/7
หนังสือ สวท. ที่ ศธ 0582.18/381 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560 เรื่อง แจ้งข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิระดับป.ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (มคอ.1) เรียน คณบดี สถ. & อท. หมายเหตุ: Download ข้อมูลได้ที่ WWW.SPHAN.ORG/TQF1 2017/4/10
มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สวท. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม จัดประชุม เตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 3/2560 เพื่ิอกำหนดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย สถานที่: ห้องไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) วันที่: อ. 18 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. 2017/4/18
หนังสือ สวท. ที่ ศธ 0582.18/147 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสาคร อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ที่ คค 06075/บ./873 ลงวันที่ 10เม.ย.2560 (เรื่อง การให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์) 2017/4/19
หนังสือ สวท. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/416 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2560 เรื่อง ส่งแบบเสนอกิจกรรม เรียน ผอ.โรงเรียน 1.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 2.โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 3.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 4.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 5.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 6.โรงเรียนสามพรานวิทยา 7.โรงเรียนเพิ่มวิทยา 8.โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 9. โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 10.โรงเรียนไทยาวาส ประเด็น: กำหนดให้ตอบแบบเสนอกิจกรรมกลับ สวท. ภายใน ศ. 28 เม.ย. 2560 อ้างถึง: การประชุมครั้งที่ 3/2560 สรุปประเด็นการประชุมที่สำคัญได้ดังนี้ 1. กำหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรม คือ 16 พฤษภาคม – กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 2. มอบ สวท. จัดทำแบบสรุปกิจกรรมส่งให้โรงเรียนคัดเลือก และส่งกลับภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 สิ่งที่กำหนดให้โรงเรียนส่งเบื้องต้น คือ 1) กิจกรรม (กำหนดให้เลือก 2 จาก 7 เป้าหมาย ต่อ 1 โรงเรียน ) 2) แนวทางการจัดกิจกรรมของคณะที่ต้องการ 3) กลุ่มเป้าหมาย 4) ช่วงเวลาที่ต้องการให้จัดกิจกรรม 2017/4/21
หนังสือ สวท. ที่ ศธ 0582.18/432 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2560 เรื่อง แจ้งพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) เรียน ผอ.วพส. อ้างอิง หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506(2)/265 (ประทับตรา)ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560 สกอ. ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 2017/4/27
สวท. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 4/2560 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) เพื่อสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการ &ให้คณะส่งโครงการ+ส่งวัสดุที่จะใช้ภายใน ศ. 2 มิ.ย. 2560 2017/5/29
สวท. ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (วพส.) ประชุมกำหนดแนวทางผู้สำเร็จการศึกษา กรณีพิเศษ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม วพส. อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) เมื่อ จ. 29 พ.ค. 2560 เวลา 14.30 น. เพื่อกำหนดมาตรฐานการสำเร็จการศึกษากรณีพิเศษ 2017/5/29
หนังสือ สวท. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/730 6ก.ค.2560 เรื่อง ขอให้ทบทวนการขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาระสำคัญ: ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สำหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มต้นระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี ในกรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายเวลาการศึกษา ให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้อีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา รวมไม่เกิน 6 ปีการศึกษา (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2553 ข้อ 10.3.2) 2017/7/5
มทร.รัตนโกสินทร์ (สวท.) เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง พร้อมเชิญผู้แทนอีก 8 เครือข่ายเข้าร่วมประชุม ณ มจธ. (ห้องประชุมประภา ประจักษ์ ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสนง.อธิการบดี) เมื่อ ส. 15 ก.ค. 2560 สรุปประเด็นได้ดังนี้ 1.การจัดทำรายงาน ต้องบอกว่า - ทำอะไรบ้าง - ได้ประโยชน์อย่างไร ครู-นักเรียนได้ประโยชน์อย่างไร - สิ่งที่ทำแตกต่างจากหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน อาทิ สพฐ. อย่างไร - เห็นผลชัดเจน ให้ฅนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเห็นภาพ - ให้เห็น output outcome impact 2. ความยั่งยืนต้องชัดเจน มุ่งเน้นผล 1) ด้านวิชาการ อาทิ อ่านออก-เขียนได้ 2) ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 3) คุณธรรม จริยธรรม 3. อะไรคือปัญหาของโรงเรียน ให้นำมาจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข 4. การรายงานผล ประเมินผล ต้องแสดงผล สะท้อนผล เครื่องมือที่ใช้ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน อื่นๆ 1. การจัดกิจกรรมต้องไม่เพิ่มภาระให้โรงเรียน อาทิ จัดทำเป็นงานวิจัย ที่ทั้งโรงเรียน& ม. ได้ประโยชน์ 2. ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมนิทรรศการวิชาการ ที่จะจัด 15 -16 ก.ย. 2560 เป็นงานภาพรวมของทุกเครือข่าย สกอ. มอบ มจธ. (ปธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) เป็นแม่งาน จัดที่โรงแรมมิราเคิล ให้ทุกสถาบันคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมเสวนา สามารถเลือกโรงเรียนที่ประสบผล สำเร็จ/ไม่สำเร็จ 3. ปีงปม. 2561 กำหนด 1 สถาบัน ต่อ 20 โรงเรียน เพื่อขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ ต้องส่งรายละเอียด อาทิ ชื่อโรงเรียน ให้ สกอ. ภายใน ก.ย. 2560 สกอ. จะพิจารณาภายใน 15ต.ค.2560 2017/7/15
หนังสือ สวท. ศธ 0582.18/1361 21 ธ.ค. 2560 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี (ปีการศึกษา 2562 - 2576) เรียน 1บธ. 2ศป. 3อรท. 4พช. 5บธ.ศย. 6บธ.วก. กำหนดส่งแผน ศ. 26 ม.ค. 2561 2017/12/21
หนังสือ สวท. ศธ 0582.18/1379 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี (ปีการศึกษา 2562 - 2576) กำหนด 1.ส่งแผน ศ.26ม.ค.2561 2.นำเสนอสภาวิชาการ อา.4ก.พ.2561 ณ วข.วก. 2017/12/27
หนังสือ สวท. ศธ 0582.18/0138 7 ก.พ. 2561 เรื่อง แจ้งชะลอการรับพระราชทานปริญญาบัตร &เอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการศึกษา เรียน ผอ.วพส. อ้างอิง: สภาม. 1/2561 20 ม.ค. 2561 ระเบียบวาระที่ 4.12 2018/2/7
หนังสือ สวท. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0582.18/0160 19 ก.พ. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ส่ง 11 คณะ กำหนดส่ง: krittinee.tro@rmutr.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลได้ที่ WWW.SPHAN.ORG/TQF1 2018/2/19
เรื่อง ส่งสำเนาเรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ก.พ. 2561: ศธ 0582.18/0166 วพส. ปรับปรุง 2558 (วศ.ม., ปร.ด.) ศธ 0582.18/0167 วศส. ปรับปรุง 2560 (วศ.บ.: การวัคุม, เครื่องกล, ไฟฟ้า, เมคคาทรอนิกส์ &โยธา) ศธ 0582.18/0168 วศส. (วศ.ม. โยธา ใหม่ 2560), วนก. (บธ.ด. - ปรับปรุง 2559) 2018/2/19
หนังสือ สวท. ศธ 0582.18/0177 21 ก.พ. 2561 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ สกอ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิ ก.พ. รับรองผู้สำเร็จการศึกษาฯ (วิศวกรรม; 5): การวัดคุม (7มี.ค.2561), เครื่องกล (16มี.ค.2561), ไฟฟ้า (16มี.ค.2561), เมคคาทรอนิกส์ (16มี.ค.2561), โยธา (16มี.ค.2561) ก.ค.ศ. รับรอง: โทรคมนาคม (18เม.ย.2560) หมายเหตุ: () คือ สกอ. รับทราบหลักสูตร, ทำแทนภวรี 2018/2/21
โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1 ห้อง A 412 พฤ. 8 - ศ. 9 มี.ค. 2561 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (การพัฒนาออกแบบ&จัดทำหลักสูตร) วิทยากร: 1.ผศ.รุจี พาสุกรี (บรรยาย: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรมทร.รัตนโกสินทร์) 2.นางสุรภี วรรณบูรณ์ (บรรยาย: การจัดตั้งสาขาวิชาให้สอดคล้องกับภารกิจของ ม.) 3.ดร.อนันต์ เตียวต๋อย (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ: การจัดตั้งสาขาวิชา &การเปิดหลักสูตร &การปิดหลักสูตร) อภิปราย (การออกแบบ&พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ มตฐ.หลักสูตรระดับ ป.ตรี & เกณฑ์ มตฐ.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558, หลักสูตรตามกรอบ มตฐ.คุณวุฒิระดับอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา) 4.ผศ.รินรดี ปาปะใน 5.นางสาววารุณี กี่เอี่ยน 2018/3/8
โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย: -คณะ/วิทยาลัยที่มีหลักสูตรใหม่, คณะ/วิทยาลัยที่ยังไม่มีหลักสูตรใหม่ แต่สนใจเข้าร่วม -คณบดี/ผอ.วิทยาลัย, หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา, คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2018/3/9
โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2 ห้องคชาธาร พฤ. 19 - ศ. 20 เม.ย. 2561 การปรับปรุงหลักสูตร (การพัฒนาการจัดทำระบบการประเมินหลักสูตร&แผนการเรียน) วิทยากร: 1.รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ บรรยาย: 1. การบริหารหลักสูตร &การจัดการเรียนการสอน 2. ประสิทธิภาพ&กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 3. การบริหารหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน &แนวทางการปรับปรุงแก้ไข แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ: การบริหารหลักสูตร&กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ร่วม) 2.อาจารย์ ดร.ชนนทร์ ตรงจิตภักดี (ขออนุมัติเพิ่ม) 3.ดร.อนันต์ เตียวต๋อย 4.ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี 2018/4/19
โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย: ทุกคณะ/วล.ที่ปรับปรุงหลักสูตร 2018/4/20
โครงการพัฒนาหลักสูตรมทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1 ห้องคชาธาร ศ. 25 พ.ค. 2561 การพัฒนาการเรียนการสอน (การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน) วิทยากร: อภิปราย- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสายวท. การจัดการเรียนการสอนในมทร.รัตนโกสินทร์&สถานประกอบการ 1.รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 2.รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ 3.ผศ.รินรดี ปาปะใน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ- การจัดการเรียนการสอนในม. การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 1.รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 2.รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ 3.ผศ.รินรดี ปาปะใน 4.ดร.อนันต์ เตียวต๋อย 5.ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี 6.อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ 7.นางสาวเธียรรัตน์ ประยูรเวชช์ 8.นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ 9.นางสาวกุลปวีณ์ สมานทอง กลุ่มเป้าหมาย: -ทุกคณะ/วิทยาลัย -คณบดี/ผอ.วิทยาลัย, หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา, คณาจารย์ 2018/5/25
โครงการพัฒนาหลักสูตรมทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2 ห้องคชาธาร ศ. 25 พ.ค. 2561 การทวนสอบตามหลักสูตร (การพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตร) กลุ่มเป้าหมาย: -ทุกคณะ/วิทยาลัย -คณบดี/ผอ.วิทยาลัย, หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา, คณาจารย์ 2018/6/7
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สอนทำเชือก &หุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/7/3
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย สอนทำเชือก &หุ่นยนต์ขนย้าย ม.2-3 (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/7/4
พฤ.7มิ.ย.2561 ลงวันผิด ห้องคชาธาร พฤ. 7 - ศ. 8 มิ.ย. 2561 การทวนสอบตามหลักสูตร (การพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตร) กลุ่มเป้าหมาย: -ทุกคณะ/วิทยาลัย -คณบดี/ผอ.วิทยาลัย, หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา, คณาจารย์ 2018/7/8
พฤ.7มิ.ย.2561 ลงวันผิด ห้องคชาธาร พฤ. 7 - ศ. 8 มิ..ย. 2561 การทวนสอบตามหลักสูตร (การพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตร) กลุ่มเป้าหมาย: -ทุกคณะ/วิทยาลัย -คณบดี/ผอ.วิทยาลัย, หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา, คณาจารย์ 2018/7/8
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส สอนทำหุ่นยนต์ขนย้าย ป.4-6 + มีระดับชั้นอื่นๆมาเพิ่ม (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/7/9
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ สอนทำหุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/7/23
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ป.6 สอนทำหุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/8/3
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ม.ปลาย สอนทำเชือก+หุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/8/8
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.4-5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอนทำเชือก+หุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/8/15
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ม.ปลาย สอนทำเชือก+หุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/8/16
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา ม.6 สอนทำเชือก+หุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/8/25
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา&การพัฒนาท้องถิ่น โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นพี่เลี้ยง เรื่อง การทำหุ่นยนต์ หนังสือขออนุมัติ ศธ 0582.18/0712 14มิ.ย.2561 (อนุมัติโดยอธิการบดี 28มิ.ย.2561) ณ โรงเรียนเพิ่มวิทยา ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ สอนทำเชือก+หุ่นยนต์ขนย้าย (วิศวกรรมวัสดุ+วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2018/9/7